نحوه وصول مهریه از طریق دایره اجرای ثبت

مطالبه مهریه

شاید تا کنون شنیده باشید که برای مطالبه مهریه غیر از محاکم دادگستری می توان به دایراه اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مراجعه کرد !
بله درست است . یکی از راههای مطالبه مهریه توسط زوجه مراجعه به دایره اجرای اسناد رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک هر شهرستان می باشد .
اما قبل از آن نیاز به مقدماتی بوده که که بصورت مختصر شرح داده می شود .
در ابتدا لازم است زوجه با در دست داشتن سند ازدواج و یا رونوشت آن به همراه مدارک شناسایی خود به دفتر ازدواجی که ازدواج وی در آن ثبت شده مراجعه نماید و درخواست صدور اجرائیه نماید.
با راهنمایی دفتردار تعدادی فرم در اختیار زوجه قرار گرفته تا آنها را پر نماید.

بر اساس آن دفتردار از طریق سامانه ای که در اختیار سردفتران ازدواج قرار دارد درخواست مطالبه مهریه زوجه را ثبت و اجرائیه مهریه را صادر نموده و به آدرس و نشانی زوج ارسال می گردد که البته با توجه به فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک این ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال و در صورت داشتن سابقه ثبت نام زوج در سامانه ثنا به وی ابلاغ می گردد.

در صورتی که در مهلت مقرر زوج جهت پرداخت مهریه اقدامی ننماید زوجه می تواند اموال منقول و غیر منقول زوج را توقیف نموده و در صورت درخواست زوجه دایره اجرا می تواند اموال توقیف شده را از طریق مزایده به فروش رسانیده و یا در صورت نداشتن خریدار در هنگام مزایده به میزان مهریه زوجه از اموال زوج بنام زوجه منتقل شده یا در اختیار زوجه قرار گیرد . 

اما در صورت عدم کفایت اموال زوج بابت مهریه ، زوجه می تواند در صورت تمایل خود اموال توقیف شده را از طریق مزایده به فروش رسانیده و بابت و باقیمانده مریه خود با گواهی دایره اجرای ثبت جهت باقیمانده مطالبه مهریه خود به دادگستری محل اقامت خود یا محل اقامت زوج مراجعه نماید.

با راهاندازی سامانه های الکترونیک در قوه قضائیه درخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات قضائی صورت می پذیرد . 

همزمان با درخواست مطالبه مهریه می توان با توجه به این که سند ازدواج سند رسمی می باشد درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال زوج را قبل از رسیدگی از دادگاه درخواست نمود که با دادگاه نیز موظف است وفق مقررات با صدور قرار تأمین خواسته نسبت به توقیف اموال بلامعارض زوج اقدام لازم را صورت دهد . 

این توقیف اموال از آن جهت می باشد که تا زمان صدور حکم قطعی مهریه زوج امکان جابجایی و انتقال اموال خود را نداشته باشد . 

با توجه به این که دعوای مطالبه مهریه از نوع دعاوی  مالی بوده و می بایست به قیمت واقعی مقوم گردد در صورت عدم توانایی زوجه در پرداخت هزینه دادرسی زوجه با درخواست اعسار از هزینه دادرسی همزمان با درخواست مهریه می تواند از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان صدور حکم نهایی و اجرای آن معاف گردد. 

برای اطلاعات بیشتر و راهنمایی در خصوص مطالبه مهریه می توانید از طریق راههای تماس با دفتر وکالت نسبت به اخذ مشاوره و یا پیگیری مطالبه مهریه اقدام نمایید. 

بایگانی‌ها

درخواست وقت مشاوره

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل علیرضا علیجانی  و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.