نحوه وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

نحوه وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

  نحوه وصول مهریه از طریق دایره اجرای ثبت شاید تا کنون شنیده باشید که برای مطالبه مهریه غیر از محاکم دادگستری می توان به دایراه اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مراجعه کرد ! بله درست است . یکی از راههای مطالبه مهریه توسط زوجه مراجعه به دایره اجرای اسناد رسمی مستقر در اداره ثبت […]